SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře #

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK - ASISTENT - KA - rekvalifikační kurz se získáním profesní kvalifikace s garancí MPSV
Červen 2022 - Praha 2 # Aktuální akce Právě  probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% .   Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás.  Původní cena kurzu: 15 000 Kč. Nová cena: 12 000 Kč. Ušetříte: 3 000 Kč.  Akreditace kurzu Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a ...
ADMINISTRATIVNÍPRACOVNÍKASISTENTrekvalifikačníkurzzískánímprofesníkvalifikacegarancíMPSV

Video Streaming Essentials for AWS Media Services
Květen 2022 - Praha 7 # Learn best practices for designing and using cloud-based video workflows in the AWS Cloud from an expert AWS instructor. The course covers important concepts related to video processing and delivery, the variables that can impact migration decisions, and real-world examples of hybrid and cloud use cases for AWS Media Services. It also introduces security, machine learning, and ...
VideoStreamingEssentialsMediaServices

Microsoft Word – kurz pro pokročilé
Prosinec 2022 - Praha # Cíl kurzu Zvládat formátovat složitý text, vytvářet či zpracovávat celé projekty a využít program pro týmovou práci. Zaměření kurzu Kurz je určen běžným uživatelům programu, kteří chtějí hlouběji proniknout do možností MS Word a rozšířit si svoje základní znalosti, pro každého, kdo tvoří dokumenty obsahující různé obrázky, grafy, tabulky, odkazy a reference, nebo v programu zpracovává odborné ...
MicrosoftWordkurzpokročilé

Základy PR aneb jak a proč budovat vztahy s veřejnostíThe basics of PR or how and why to build relationships with the public
Prosinec 2022 - Praha # Vztahy s veřejností nemohou nebýt. Pokud PR funguje správně, každý se může brzy zviditelnit a získat si podporu občanů i médií. Nástroje PR mohou pomoci prosadit sdělení do médií, zastavit mediální krizi, otevřít či usměrnit veřejnou debatu, propagovat výrobek či službu, ...
ZákladyanebpročbudovatvztahyveřejnostíThebasicsbuildrelationshipswithpublic

SQL Server - základy optimalizace výkonuSQL Server Performance Tuning Fundamentals
Říjen 2022 - Brno # Kurz je určen pro vývojáře a administrátory, kteří mají problémy s výkonem SQL Serveru. Během něho se naučí, co všechno ovlivňuje jeho výkon, jak rychle najít hlavní zdroje problémů, a jak je rychle napravit. Část kurzu je věnována i hlavním chybám, ke kterým dochází při ladění výkonu nezkušenými osobami, jakož i postupy, jak se ...
ServerzákladyoptimalizacevýkonuSQLServerPerformanceTuningFundamentals

MS Access - vývoj vlastních aplikacíMS Access - Application Development
Červen 2022 - Brno # Kurz je určen pokročilým uživatelům aplikace MS Access, kteří chtějí vyvíjet vlastní databázové aplikace. Učastníci si během kurzu vytvoří vlastní aplikaci, naučí se využívat událostí objektů a řešit praktické situace při práci s ...
AccessvývojvlastníchaplikacíMSAccessApplicationDevelopment

Rodinné právo v praxi matrik
Říjen 2022 - Praha # Akreditace: MV - AK - PV-331 - 2022, Rodinné právo v praxi matrik ...
Rodinnéprávopraximatrik

Rekvalifikace Pracovník v sociálních službách
Srpen 2022 - Praha # Chcete se stát pracovníkem v sociálních službách? Nejjednodušší cestou je absolvování kvalifikačního kurzu. Získaná kvalifikace vám umožní pracovat v terénních, pobytových i ambulantních sociálních službách. Získáte možnost širokého uplatnění, teoretické znalosti a tipy od odborníků a také pod naším vedením absolvujete svou první praxi. Tento kurz nabízíme ve dvou variantách: ...
RekvalifikacePracovníkv sociálníchslužbách

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Červen 2022 - Havířov, Karviná, Orlová,Frýde # Absolvent se orientuje a respektuje vývojová specifika věkových období dítěte [psychosomatický vývoj], orientuje se v metodách a formách pedagogické práce s ohledem na věkové zvláštnosti, v otázkách bezpečnosti a prevence úrazů, ovládá zásady první pomoci, zásady péče o běžně nemocné dítě i o dítě s hendikepem v domácím prostředí, má povědomí o zásadách zdravého stravování. Je ...
Chůvadětizahájenípovinnéškolnídocházky

AKTUALITY V PRACOVNÍM PRÁVU
Září 2022 - Praha # Pracovní právo # Určeno pro všechny zaměstnavatele a pro ty jejich pracovníky, kteří se ve své praxi setkávají s pracovním právem. Zejména pro vedoucí zaměstnance, pracovníky personálních (HR) oddělení a pro mzdové účetní. cíl Zákoník práce i ostatní pracovněprávní předpisy patří mezi nejčastěji novelizované právní předpisy a drobnější či rozsáhlejší změny probíhají v předpisech v podstatě každoročně. Do ...
AKTUALITYPRACOVNÍMPRÁVU

Daňový specialista - online
Červen 2022 - on-line # Cíle kurzu: V kurzu Daňový specialista on-line se naučíte orientovat v daňových předpisech ČR. Seznámíte se s problematikou DPPO, DPFO, DPH, s oblastí majetkových daní, daní převodových, silničních a spotřebních. Vše si vyzkoušíte na příkladech z praxe. Popis: Komu je kurz určen všem, kteří se chtějí naučit daňovou problematiku . si chtějí oblast daní zopakovat nebo doplnit. chtějí získat ...
Daňovýspecialistaonline

Access základní
Červen 2022 - Kolín # Školení je určené pro začátečníky ve vytváření databází. Posluchači školení se seznámí se základní koncepcí databáze v programu Access, naučí se používat a navrhovat základní databázové objekty, vkládat a upravovat data, vytvářet formuláře, vyhledávat a třídit data pomocí filtrů a dotazů a vytvářet tiskové sestavy. * Kurz Access základní probíhá v malé skupině účastníků. Kurzu Access základní se ...
Accesszákladní

Soustružení kovových materiálů
Květen 2022 - Praha 5 # Profesní rekvalifikační kurz Uvedený kurz naučí absolventy práce na soustruhu, včetně přípravy výroby a technické dokumentace. Kurz naučí posluchače orientaci v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací na soustruhu spolu s měřením a kontrolou délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu. V další části se potom posluchači naučí ruční obrábění ...
Soustruženíkovovýchmateriálů

Linux - zabezpečení systému a sítěLinux - Security
Červenec 2022 - Praha # Kurz seznamuje účastníky s best practises pro zabezpečení Linuxových strojů. Účastníci se naučí zabezpečit stroj jako takový, ale zejména se též naučí vytvářet zabezpečené sítě VPN pomocí různých řešení. Dále kurz seznamuje studenty s aplikačním zabezpečením pomocí protokolu SSL a s podporou šifrování souborů a disků v ...
LinuxzabezpečenísystémusítěLinuxSecurity

JIRA Core a JIRA Software - nástroj pro řízení projektůJIRA - Issue & Project Tracking for Software Teams
Září 2022 - Praha # Atlassian JIRA je předním nástrojem pro projektové řízení, evidenci, kontrolu úkolů a sledování chyb. Tento kurz je určen jak pro úplné začátečníky tak pro uživatele, kteří si potřebují upevnit základy používání JIRA. Je zaměřen zejména na běžné uživatele podnikových systémů, projektové a produktové ...
JIRACoreJIRASoftwarenástrojřízeníprojektůJIRAIssueProjectTrackingSoftwareTeams

Jak se sebevědomě domluvit a nepokazit vztahy
Červen 2022 - Praha # Poznáte jednotlivé typy jednání ostatních, dozvíte se také, k jakému typu jednání inklinujete vy. Odnesete si návod, jak se dobře a přijatelně bránit nepříjemnému jednání ostatních. Zjistíte, jak pracovat s kritikou i jak přijímat a předávat zpětnou vazbu. * • typy jednání, jak jednotlivé typy poznat a jak s nimi dále pracovat, • co patří do s...
sebevědomědomluvitnepokazitvztahy

Požární ochrana - Odborná příprava členů preventivních požárních hlídek
Červenec 2022 - webiář # Školení je určeno pro zaměstnance začleněné do preventivních požárních hlídek. Odborná příprava je povinná pro zaměstnavatele provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím na pracovištích, kde se zdržují minimálně 3 zaměstnanci, na základě zákona o požární ochraně s nařízenou periodicitou 1 rok. Další informace naleznete níže na ...
PožárníochranaOdbornápřípravačlenůpreventivníchpožárníchhlídek

SQL Server Analysis Services - OLAP Model - analýza dat s jazykem MDXSQL Server Analysis Services - data analysis
Srpen 2022 - Praha # Kurz je zaměřen na tvorbu OLAP kostek a OLAP zpracování v SQL Serveru, pro účely komplexních analýz nenamáhajících produkční databázový server. Účastníci se dozvědí, jak pomocí nich dynamicky vytvářet komplexní analytické či obchodní přehledy s okamžitou odezvou, nezávisle na množství dat ...
ServerAnalysisServicesOLAPModelanalýzajazykemMDXSQLServerAnalysisServicesdataanalysis

Excel VBA
Červen 2022 - Praha # Školeni je určené pro uživatele, kteří Excel poměrně dobře ovládají. Posluchači se naučí vytvářet složitější makra, která jim pomohou zautomatizovat opakované postupy nebo rozšíří možnosti Excelu o další funkce. Posluchači se naučí zaznamenávat a poté upravovat makra v jazyce Visual Basic. Seznámí s použitím proměnných, s vytvářením větvení a cyklů v kódu, se základními funkcemi jazyka VBA, programováním událostí a se zásadami správy ...
Excel

MS Excel pro ekonomy a manažery
Říjen 2022 - Praha 5 # Základní délka kurzu jsou tři dny. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet. Základním předpokladem k úspěšnému zvládnutí tohoto kurzu je ...
Excelekonomymanažery

Penetrační testování a etický hacking v sítích WANEthical Hacking in WAN Networks
Říjen 2022 - Brno # Kurz Penetrační testování a etický hacking v sítích WAN je určen administrátorům Windows a Linux serverů. V rámci školení se naučí používat základní nástroje a techniky pro hacking v prostředí Internetu. Školení demonstruje praktické možnosti útoků na sítě WAN. Po absolvování tohoto kurzu budete schopni používat bezpečnostní ...
PenetračnítestováníetickýhackingsítíchWANEthicalHackingNetworks

Java - úvod do programováníJava - Beginning Application Development
Říjen 2022 - Praha # Kurz účastníky uvede do konceptů objektově orientovaného programování a základů programovacího jazyku Java. Účastníci se naučí vytvářet základní aplikace založené na technologii Java pomocí různých objektově orientovaných ...
JavaúvodprogramováníJavaBeginningApplicationDevelopment

Personální riskmanagement aneb jak minimalizovat personální rizika ve firmě
Květen 2022 - online # Místo konání kurzu SMOSK (K CENTRUM), Senovážné náměstí 23, Praha 1 Lektor kurzu doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc. (ředitel poradenské společnosti, lektor, konzultant) Poznámka Každý účastník obdrží na konci kurzu OSVĚDČENÍ o jeho absolvování. Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva. ...
Personálníriskmanagementanebminimalizovatpersonálnírizikafirmě

Scrum Master 2.0
Červen 2022 - Praha # Kurz je určen pro Scrum Mastery, Agilní kouče, management a team leadery, kterým pomůže zjistit zda tým roste po technické i lidské stránce, poradí jak zvyšovat efektivitu týmu a co může Scrum Master - manager pro růst jednotlivců i týmu dělat. Scrum ceremonie vám už fungují, tým doručuje a je zdánlivě spokojený, Scrum Master efektivně facilituje meetingy? Dalším krokem je tedy pomoci týmu vyrůst až do bodu, kdy nebude ...
ScrumMaster

PR STRATEGIE PRO INTERNÍ KOMUNIKACI - - které vybrat a proč
Červen 2022 - Praha # Personalistika # Firemní kultura je tak dobrá, jak efektivní je interní komunikace zaměstnanců. Mnoho firem dnes zapomíná na potenciál, který skrývá zlepšení formy i obsahu interní komunikace. Nestačí jen vybrat ty pravé komunikační kanály, hlavní je vytvořit spolutvorbou atraktivní obsah, který zaujme tým na první pohled. Naučte se zachytit včas změny v PR ve ...
STRATEGIEINTERNÍKOMUNIKACIkterévybratpročPočet kurzů: 101475
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde